Statut

From SOK
Jump to: navigation, search

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, br. 88/01 i 11/02) i temeljem članka 5. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine", broj 76/93) Skupština udruge za promicanje korištenja sustava otvorenog koda „SOK“ održana dana 12. kolovoza 2008. donijela je

STATUT

Udruge za promicanje korištenja sustava otvorenog koda “SOK”

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se: naziv, sjedište i područje djelovanja Udruge za promicanje korištenja sustava otvorenog koda „SOK“ (u daljnjem tekstu: Udruga); zastupanje; ciljevi te djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge; način ostvarivanja javnosti rada Udruge; članstvo te prava i obveze članova/ica; unutarnji ustroj; udruživanje u saveze ili zajednice udruga i članstvo u međunarodnim udrugama; tijela Udruge, njihov sastav i ovlasti, način odlučivanja; imovina Udruge, raspolaganje s mogućom dobiti, prestanak rada Udruge i postupak s imovinom u slučaju prestanka rada; druga pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 2.

Naziv Udruge glasi: Udruga za promicanje korištenja sustava otvorenog koda “SOK”. Skraćeni naziv Udruge je: SOK

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Splitu, Dražanac 44. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Skupština Udruge.

Članak 4.

Udruga ima pečat, pečat je okruglog oblika sa natpisom SOK.

Članak 5.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 6.

Predsjednik/ica i dopredsjednik/ica Udruge zastupaju i predstavljaju Udrugu, te potpisuju sve dokumente. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.


II. CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 7.

Udruga je osnovana u cilju promoviranja, razvoja i unapređivanja korištenja sustava otvorenog koda u Republici Hrvatskoj.


Članak 8.

Ostvarivanje cilja navedenog u članku 7. Udruga ostvaruje sljedećim djelovanjem:

 • razvoj i promoviranje slobodnih i otvorenih računarskih sustava
 • prezentiranje primjenjivosti slobodnih i otvorenih računarskih sustava kroz organiziranje seminara, predavanja i radionica;
 • podučavanje članova radi usavršavanja znanja organiziranjem seminara, predavanja i radionica;
 • poticanje korištenja slobodnih i otvorenih računarskih sustava i tehnologija;
 • razvoj programskih aplikacija s pravom slobodnog umnožavanja;
 • upravljanje računarskim resursima kojih je Udruga vlasnik ili korisnik;
 • poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada;
 • pružanje usluga informatičkog savjetovanja u cilju prikupljanja sredstava za financiranje osnovne djelatnosti
 • popularizacija tehničke kulture iz oblasti informatike;
 • suradnja sa drugim sličnim organizacijama u zemlji i inozemstvu sukladno zakonu;

Članak 9.

Načela djelovanja Udruge su: poštivanje različitosti stavova, misli i ideja, sloboda izbora, poštivanje života, te nacionalne, spolne, rasne, socijalne i vjerske različitosti, samostalnost organizacije u radu, javnost i demokratičnost mišljenja te odgovornost pojedinca i organizacije za rad.


III. JAVNOST RADA UDRUGE

Članak 10.

Rad Udruge je javan. Udruga ostvaruje javnost rada putem javnih nastupa radi promoviranja temeljnih vrijednosti Udruge i njenih djelatnosti, održavanjem različitih javnih događanja i preko sredstava javnog informiranja. Udruga obavještava svoje članove/ice o svom radu na sjednicama Skupštine, službenom stranicom www.sok.hr i cirkularnom listom obavijesti@lists.sok.hr. Sjednice tijela Udruge su javne.

IV. ČLANSTVO

Članak 11.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno, za sve građane/ke koji prihvaćaju načela djelovanja i ciljeve Udruge. Članom Udruge mogu postati pojedinci i pravne osobe, zainteresirane za rad i/ili pružanje pomoći. Članovi/ice Udruge mogu biti i stranci, pod uvjetima utvrđenim ovim Statutom i zakonom. Predstavnika/icu pravne osobe u Udruzi imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Članom/icom Udruge postaje se upisom u knjigu članova. Udruga vodi popis članova.

Članak 12.

Prava i obveze redovnih članova/ica Udruge su:

 • sudjelovati u radu Udruge
 • tražiti pomoć u ostvarivanju svojih ideja unutar područja djelovanja Udruge
 • biti informiran/a o radu Udruge
 • ocjenjivati rad Udruge
 • svojim djelovanjem štititi interese, ugled, čast i imovinu Udruge
 • birati i biti biran u sva radna tijela Udruge i tijela drugih organizacija kao predstavnik/ica Udruge
 • plaćati članarinu

Članak 13.

Članom/icom Udruge postaje se upisom u knjigu članova. Članstvo u Udruzi prestaje:

 • a) smrću
 • b) istupanjem
 • c) isključenjem

Član može biti isključen zbog:

 • ne plaćanja članarine
 • nečasnog djelovanja
 • nanošenja štete ugledu Udruge
 • povreda Statuta ili pravilnika

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor, ukoliko drukčije nije definirano drugim aktima. Isključeni član može podnijeti pismenu žalbu Skupštini udruge u roku od 15 dana. Odluka Skupštine je konačna. Redovni članovi Udruge su pravno sposobni državljani republike Hrvatske koji prihvaćaju Statut Udruge.

Članovi/ice Udruge mogu biti:

 • a) redovni
 • b) počasni

Članak 14.

Počasnim članom/icom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je značajno pridonijela radu Udruge. Prijedlog za počasno članstvo može dati svaki član/ica Udruge. Odluku o tome donosi Skupština.


V. UDRUŽIVANJE I USTROJSTVO UDRUGE

Članak 15.

Udruga se može udruživati u saveze ili zajednice udruga. Udruga se može učlanjivati u međunarodne saveze udruga. Odluku o udruživanju donosi Skupština.


VI. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 16.

Članovi/ice Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i preko izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Članak 17.

Tijela Udruge jesu Skupština i Upravni odbor. Organi Udruge su predsjednik/ca, dopredsjednik/ica, tajnik/ica i blagajnik/ica. Za svoj rad predsjednik/ica Udruge i Upravni odbor odgovaraju Skupštini, a predsjednik/ica Udruge i Upravnom odboru.


1. SKUPŠTINA

Članak 18.

Skupština Udruge je najviše tijelo Udruge. Skupštinu Udruge čine svi redovni članovi/ice Udruge.


Članak 19.

Skupština na redovnim sjednicama:

 • donosi, usvaja i mijenja Statut kao i druge akte Udruge
 • donosi pravilnike i poslovnike o svom radu
 • donosi odluke o visini članarine
 • utvrđuje i odlučuje o programskim planovima i financijskim dokumentima Udruge, usvaja izvješća o njihovom ostvarenju
 • bira i razrješuje predsjednika/icu, dopredsjednika/icu Udruge, tajnika/cu i blagajnika/cu te članove/ice Upravnog odbora
 • razmatra i usvaja izvješće o radu tijela Udruge
 • osniva i imenuje odbore, komisije i druga radna tijela prema potrebama, te im određuje zadaće
 • odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom
 • bira počasne članove Udruge
 • odlučuje o prestanku rada Udruge

Članak 20.

Skupština radi u sjednicama.

Sjednice mogu biti redovne i izvanredne. Redovne sjednice održavaju se jednom godišnje. Izvanredna sjednica Skupštine može se sazvati na zahtjev Upravnog odbora ili 10% članova/ica Udruge. Sjednice Skupštine saziva predsjednik/ica Udruge, najmanje osam dana prije održavanja. Sjednice vodi predsjednik/ica Udruge.

Članak 21.

Skupština može valjano odlučivati ako joj prisustvuje natpolovična većina redovnih članova/ica Udruge. Ako na Skupštini ne bude prisutna natpolovična većina redovnih članova/ica Udruge, u roku od sedam (7) dana predsjednik/ica Udruge dužan je sazvati novu sjednicu. Odluke Skupštine donose se konsenzusom nazočnih na sjednici, a ako to nije moguće dvotrećinskom većinom glasova svih prisutnih na sjednici. Počasni članovi/ice mogu sudjelovati u radu Skupštine samo putem rasprava, prijedloga i sugestija, ali nemaju pravo neposrednog odlučivanja.


2. PREDSJEDNIK/ICA UDRUGE

Članak 22.

Predsjednika/icu Udruge bira Skupština. Predsjednik/ica Udruge je i predsjednik/ica Upravnog odbora. Predsjednik/ica Udruge bira se na dvije godine, s tim da može biti ponovo biran/a.

Članak 23.

Predsjednik/ica Udruge rukovodi radom Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i načelima Udruge, te odlukama Skupštine i Upravnog odbora. Predsjednik/ica Udruge odgovara za zakonitost rada Udruge.

3. DOPREDSJEDNIK/ICA UDRUGE

Članak 24.

Udruga ima dopredsjednika/icu. Dopredsjednik/ica Udruge zamjenjuje predsjednika/icu u slučaju odsutnosti. Dopredsjednik/ica udruge odgovara za zakonitost rada Udruge. Dopredsjednik/ica Udruge bira se na dvije godine, s tim da može biti ponovo biran/a.

4. UPRAVNI ODBOR

Članak 25.

Upravni odbor se sastoji od predsjednika/ice, dopredsjednika/ice, tajnika/ice, blagajnika/ice i onoliko članova koliko ih Skupština izabere. Upravni odbor na početku svake sjednice utvrđuje broj članova Upravnog odbora. Članovi/ice Upravnog odbora biraju se na dvije godine, s tim da mogu biti ponovo birani.

Članak 26.

Članovi/ice Upravnog odbora biraju se između članova/ica Udruge. Članom/icom Upravnog odbora može biti osoba koja se istakla svojom stručnošću, marljivošću i odgovornošću.

Članak 27.

Član/ica Upravnog odbora koji ne izvršava Statutom utvrđene obaveze, odnosno koji ih obavlja nezadovoljavajuće ili svojim radom šteti ugledu Udruge, može biti opozvan. Odluku o opozivu donosi Skupština, na prijedlog najmanje 10% članova/ica Udruge.

Članak 28.

Predsjednik/ica Udruge saziva i rukovodi sjednicama Upravnog odbora. Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici prisutno natpolovična većina članova/ica, a odluke donosi konsenzusom, a ako to nije moguće dvotrećinskom većinom glasova svih prisutnih na sjednici.

Članak 29.

Upravni odbor:

 • upravlja Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i načelima Udruge
 • izvršava odluke Skupštine
 • predlaže Skupštini Statut i izmjene i dopune Statuta
 • priprema godišnji program rada i financijski plan, te izvještaj o radu i financijskom poslovanju
 • brine o imovini Udruge i prikupljanju novčanih sredstava, te o načinu ulaganja dobiti koja se mora upotrijebiti za unapređenje djelatnosti Udruge


VII. IMOVINA UDRUGE

Članak 30.

Djelatnosti Udruge financiraju se:

 • sredstvima od vlastite djelatnosti
 • namjenskim sredstvima dobivenim od državnih tijela i drugih organizacija u svrhu ostvarivanja postavljenih ciljeva
 • iz prihoda iz darova, donacija, priloga i sl.
 • iz članarine
 • iz drugih izvora sukladno zakonu

Članak 31.

Financijsko poslovanje Udruge vodi se na temelju važećih zakonskih propisa.

Članak 32.

Udruga za ostvarenje svojih ciljeva može osnovati trgovačko društvo koje može obavljati gospodarsku djelatnost. Gospodarsku djelatnost trgovačko društvo mora obavljati u skladu sa zakonskim propisima. Ako u obavljanju djelatnosti Udruga ostvari dobit, ona se mora, sukladno Statutu Udruge, koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Udruge, kojima se ostvaruju njeni ciljevi utvrđeni Statutom.

Članak 33.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva, nekretnine, oprema, inventar i arhivsko-bibliotečni fond. Imovina Udruge prvenstveno služi za ostvarivanje njegovih programskih ciljeva, te za uredno poslovanje Udruge.

Članak 34.

U slučaju prestanka rada Udruge nastupanjem Zakonom predviđenih razloga za prestanak, imovina Udruge pripast će udruzi (ili udrugama) koje imaju slične ciljeve i djelatnost, a odluku o tome (izbor udruge) donijet će Skupština Udruge.


VIII. PRESTANAK RADA

Članak 35.

Predsjednik/ica Udruge dužan je podnijeti prijavu o prestanku rada Udruge nadležnom organu radi brisanja Udruge iz Registra udruga.


IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se s danom upisa u registar pri tijelu državne uprave nadležnom za registraciju.